IMPLEMENTASI KAIDAH ““PERUBAHAN HUKUM ISLAM SEBAB PERUBAHAN TEMPAT DAN WAKTU” PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

DOI: https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.557

Authors (s)


(1) * Murtadho Ridwan   (STAIN Kudus)  
        Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini membahas mengenai kaidah usuhul fiqh yang dikaitkan dengan ekonomi Islam, Hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah merupakan pedoman dari Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial selalu tumbuh berkembang dengan cepat dan menuntut kepastian hukum. Dengan metode ijtihad, para ahli ushul fikih membahas permasalahan umat yang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah kemudian muncul kaidah-kaidah fiqh. kajian ini bertujuan untuk menjelaskan satu kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan hukum Islam disebabkan karena perubahan waktu, tempat dan keadaan masyarakat. Dari hasil kajian ini diperoleh pemahaman bahwa hukum islam dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Begitu juga dalam ekonomi islam, hukum yang berlaku dalam ekonomi islam dapat berubah disebabkan oleh ketiga unsur diatas.Keywords

Ushul Fiqh, Ekonomi, Islam, Perubahan HukumFull Text: PDFReferences


Athiyah, Jamaluddin. Nahwa Taf'il Maqashid al-Syariah. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Auda, Jaser. Maqashid al-Syariah ka Falsafah li al-Tasyri' al-Islami. USA: The International Institute of Islamic Thought, 2012.

Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.

Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Jauziyah, Ibnu al-Qayyib. I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.

Kahf, Monzer. Daur al-Siyasah al-Maliyah wa Dzawabithaha fi Ithar al-Iqtishad al-Islami. Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought, 2009.

Mas'ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum: Studi Tentang Pemikiran Abu Ishaq al-

Syathiby. Bandung: Pustaka Madani, 1999.

Qarafi, Sihabuddin. al-Furuq. Kairo: Dar al-Salam, 1987.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Kencana, 2011)

Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996),

Abd. Malik Wello, “Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam,” Jurnal al-Risalah, (Mei, 2010)

Yusuf al-Qardhawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)

Abdul Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah, (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1992)

Yusuf al-Qardhawi, Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993)

Muhammad al-Baltaji, Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri', (Kairo: Maktabah al-Sabab, 1998)


Article View

Abstract views : 1392 times | PDF files viewed : 255 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.33650/profit.v2i2.557


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Murtadho Ridwan

 Creative Commons License

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah
Published by Islamic Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia.